Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae llawer o ffyrdd y gallwn eich helpu a'ch cefnogi. Am ragor o wybodaeth:

Mae'r tîm entrepreneuriaeth yn helpu myfyrwyr a graddedigion i ddatblygu eu sgiliau drwy weithdai, mentrau a magu profiad gwerthfawr i'w helpu i ddechrau eu busnes eu hunain, bod yn hunangyflogedig, dechrau menter gymdeithasol, gweithio ar eu liwt eu hunain neu ddechrau busnes technoleg.

Ers 2016, rydym wedi gweithio gydag ychydig dan 10,000 o fyfyrwyr, gan arfogi dros 131 o fyfyrwyr i ddechrau eu busnesau eu hunain. Mae'r cymorth a gynigwn  yn eang iawn, o ddigwyddiadau a chyfleoedd rhwydweithio, cystadlaethaulleoliadau entrepreneuraidd, cyngor a hyfforddiant i le swyddfa a chyllid sbarduno.

Mae Abertawe'n ymrwymedig i entrepreneuriaeth myfyrwyr, fel a amlinellir yn ein Strategaeth-Entrepreneuriaeth-Myfyrwyr-2018-23.
Am ragor o wybodaeth am sut y gallwn ni helpu, cysylltwch â ni neu ewch i'n tudalen Facebook.

Cefnogaeth Prifysgol Abertawe

Cyflogadwyedd ac entrepreneuriaeth yn y Coleg

Cefnogaeth Prifysgol Abertawe

Dewiswch flwch isod:

Ein Partneriaid

Ym Mhrifysgol Abertawe, mae gennym ymdeimlad o gyd-fwriad a rennir ac rydym yn gweithredu fel 'cymuned o gymunedau', wedi'i seilio ar ymddiriedaeth ac atebolrwydd personol. Mae gennym hanes cryf o weithio gyda sefydliadau bychain a mawr er mwyn cynnig cyfleoedd dysgu unigryw i'n myfyrwyr.

Rydym yn parhau i ddatblygu a chwarae rôl weithredol mewn partneriaethau rhanbarthol i gefnogi'r gweithgareddau hyn ac fel aelod o'n cymuned, gall myfyrwyr gyrchu cymorth pellach, cyllid, cystadlaethau, gwobrau a rhaglenni drwy ein partneriaethau: