Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Archebwch brawf ar-lein

Campws Singleton:

12-16 Ebrill Singleton

19-23 Ebrill Singleton 

26 - 30 Ebrill Singleton

Campws y Bae:

12 -16 Ebrill Bae

19- 23 Ebrill Bae

26-30 Ebrill Bae 

Bydd angen i chi gael dau brawf, gan adael tri diwrnod rhyngddynt. Dylai myfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn profion beidio â chymysgu ag eraill neu fynd allan am y tri diwrnod rhwng y profion. Hefyd anogir y rhai sydd wedi dychwelyd cyn eu hapwyntiad ar gyfer eu prawf i beidio â chymysgu ag eraill neu fynd allan am gyfnod o 10 niwrnod neu tan eich bod wedi mynychu’r ddau apwyntiad profi.

Mae hyn yn golygu bod yn ofalus iawn i leihau cysylltiadau cymdeithasol a dim ond mynd allan at ddibenion hanfodol megis gofal meddygol neu i wneud ymarfer corff ar eich pen eich hun neu gyda rhywun sy’n byw yn eich aelwyd.

Er mwyn i ni eich cefnogi chi, rhowch wybod i ni os ydych yn cael prawf cadarnhaol am Covid-19 os ydych yn Abertawe neu’n rhywle arall. Gallwch e-bostio myunisupport@abertawe.ac.uk i roi gwybod i ni am ganlyniad cadarnhaol.

Peidiwch â threfnu prawf os ydych chi’n dangos symptomau Covid-19 neu os ydych chi wedi derbyn canlyniad prawf Covid-19 positif ac yn dal i hunanynysu’n dilyn hyn.