Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae pob bwrdd iechyd yng Nghymru’n cynnig brechiadau Covid-19 i bobl 18-30 oed ar hyn o bryd. Os ydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu lleol, byddant yn cysylltu â chi gyda manylion eich apwyntiad brechu.  Serch hynny, gallwch gael brechiad drwy gysylltu â’ch bwrdd iechyd lleol os nad ydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu lleol eto.

Mae’r Brifysgol yn cynghori’n gryf bod myfyrwyr a staff yn cael eu brechu fel y ffordd orau o ddiogelu rhag Covid-19. Mae hyn yn seiliedig ar gyngor gwyddonol arbenigol a’r canllawiau a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig. 

Brechu yw’r ffordd unigol orau o leihau cyfraddau marwolaeth a salwch difrifol o ganlyniad i Covid-19.

Mae gan bob brechlyn a meddyginiaeth rywfaint o sgil-effeithiau ac mae’n rhaid cydbwyso’r rhain yn erbyn y buddion disgwyliedig o ran atal salwch.  

Mae dadansoddiad manwl o’r data diogelwch ynghylch y brechlyn ar gael yma:

Mae Cwestiynau ac Atebion ynghylch y brechlyn ar gael yma

 

Mae rhagor o wybodaeth benodol i fyfyrwyr cartref a rhyngwladol sefydliadau addysg uwch ar gael yma. E-bostiwch myunisupport@abertawe.ac.uk os oes gennych gwestiynau neu bryderon sy’n ymwneud â Covid-19.