Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi nôl i Brifysgol Abertawe!

Rydym yn gwerthfawrogi efallai na fyddwch yn gallu ymuno â ni’n bersonol ar y campws o ddechrau’r tymor ac felly byddwch yn dechrau ar eich astudiaethau ar-lein (efallai bydd eithriadau; bydd eich Coleg neu’ch Ysgol yn gallu eich cynghori ar hyn).

Cyn gynted ag y bydd amgylchiadau’n caniatáu, rydym yn annog myfyrwyr i ymuno â ni yn Abertawe. Rhaid i’r holl fyfyrwyr, p’un ai eu bod yn dechrau’n bersonol neu ar-lein,  gofrestru ar-lein erbyn 30 Hydref 2020. Ar hyn o bryd, rydym yn disgwyl i’r holl fyfyrwyr ddychwelyd i addysgu cyfunol (ar y campws) erbyn dechrau BA2. Os nad yw myfyrwyr yn gallu dychwelyd, y disgwyliad yw y byddant yn gohirio eu hastudiaethau.

Os nad yw eich amgylchiadau’n eich galluogi i ymuno â ni’n bersonol ar ddechrau’r tymor, dylech gysylltu â’ch Coleg/Ysgol i roi gwybod iddynt beth yw eich cynlluniau. Defnyddiwch y cyfeiriadau e-bost isod:

SIARTER MYFYWYR ATODOL I YMATED I COVID-19

Er mwyn parchu diogelwch pob myfyriwr ac aelod staff ac, yn wir, y gymuned ehangach, a sicrhau y gallwn i gyd helpu i gadw’r Brifysgol yn lle diogel i astudio a gweithio, rydym wedi llunio Siarter Myfyrwyr Atodol i gynorthwyo gyda hyn.

Gofynnwn i chi ei darllen yn ofalus a sicrhau eich bod yn glynu wrth yr egwyddorion.

Cliciwch ewch i wylio'r ffilm.

Iechyd a Diogelwch

Rydym wedi gwneud nifer o newidiadau er mwyn gwneud ein cyfleusterau'n ddiogel i chi, gan greu systemau unffordd o amgylch y campws, gosod gorsafoedd diheintio dwylo ym mhob adeilad, gwella systemau glanhau a lleihau'r boblogaeth drwy gael pobl i weithio gartref. Bydd pellter cymdeithasol o ddau fetr ar waith ar gyfer yr holl fannau dysgu ac addysgu gyda'r holl weithgareddau'n cael asesiad risg a threfniadau gweithredu diogel ar waith.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn yr arwyddion ac yn golchi eich dwylo ac yn defnyddio'r hylif diheintio dwylo.
Drwy ddilyn canllawiau a rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau, gallwn gydweithio i gadw cymuned y Brifysgol yn ddiogel.

Olrhain Gwybodaeth Myfyrwyr (Covid-19)

Er y byddem yn dwlu eich gweld chi i gyd yn ôl ar y campws ym mis Medi, rydym yn deall efallai na fydd hyn yn bosib i rai myfyrwyr oherwydd cyfyngiadau amrywiol neu resymau iechyd. Felly, bydd yn rhaid i'r holl fyfyrwyr roi gwybod i ni sut rydych yn bwriadu cymryd rhan yn eich astudiaethau. Gofynnir i chi roi’r wybodaeth hon wrth gofrestru a diweddaru eich statws ar y fewnrwyd os ceir newidiadau.

Gallwn Helpu
Students on campus wearing face coverings

GWYBODAETH AC ADNODDAU PWYSIG

Rydym wedi llunio rhestr o adnoddau defnyddiol i'ch helpu.

Cliciwch ar y teitlau i'w defnyddio.

Gwybodaeth Ddigidol Quarentine FAQs

If you are travelling to the UK from another country, you may be required to quarantine for a 14 day period.  

What is meant by quarantine? 

If you are arriving in the UK from overseas (unless from a country which is exempt from this requirement), you are required to spend 14 days in quarantine. This means you will not be able to leave the place you are staying for the first 14 days you are in the UK. This is because it can take up to 14 days for coronavirus symptoms to appear. When you arrive in the UK, you must go straight to the place you are staying to start your period of quarantine. 

You may also hear the term quarantine referred to as self-isolation.               

Accommodation 

It is important you have arranged accommodation before you arrive in the UK.  

If you are staying in private accommodation but are unable to quarantine there you can apply to stay at the Swansea University Rod Jones Halls for 14 days. However you must have private accommodation arranged to move in to after the 14 day period.   

If you have already applied for University accommodation and plan to arrive early in order to quarantine, the cost of your stay will be included in your existing contract. Even if you already have your Swansea University accommodation booked you will still need to register for quarantine accommodation here, and choose 2 week quarantine accommodation. 

What happens if I start to experience Covid-19 symptoms after I have left quarantine? 

You must self-isolate for a period of 10 days and follow the advice and guidance provided by the UK’s National Health Service (NHS). 
The University will support you during quarantine, with regular communication and guidance and advice about food, wellbeing, how to access services and facilities and some online activities that you can engage in. 

MyUni
Lady ay MyUniHub desk

Mae tîm MyUniHub yma i'ch helpu i gael mynediad at ystod eang o wasanaethau cymorth y Brifysgol a'ch helpu i ddatrys unrhyw ymholiadau a allai fod gennych.

Rydym yma i chi, felly os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar 01792 606000 neu anfonwch e-bost atom yn myunihub@swansea.ac.uk 

Gwisgo Gorchuddion Wwyneb ar Gampws

Y ffordd orau o reoli Covid-19 yw arfer hylendid da, megis golchi dwylo, yn ogystal â chadw pellter cymdeithasol. Fodd bynnag, nid yw'n bosib cadw pellter rhag pobl eraill bob amser wrth i ni symud o gwmpas campws neu dreulio amser mewn ardal gaeëdig, a hynny'n anorfod.


Mae masgiau wyneb neu orchuddion wyneb addas yn ychwanegu haen arall o ddiogelwch er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo Covid-19 i bobl eraill neu gael eich heintio eich hun. Yr wythnos hon, gwnaeth y grŵp gweithrediadau Covid-19 ailystyried ein hymagwedd at fasgiau wyneb yn sgil yr amgylchiadau presennol.


Felly, rhaid i aelodau o staff a myfyrwyr wisgo gorchuddion wyneb:

  • Wrth symud o gwmpas campws, yn enwedig y tu mewn i adeiladau. Mae'n llai o broblem mewn ardaloedd allanol, lle mae pobl ar wasgar, ond mae masgiau a gorchuddion yn dal i fod yn rhagofal call wrth symud o gwmpas yn yr awyr agored.
  • Mewn ardaloedd caeëdig, megis siopau, mannau bwyd a derbynfeydd mewn mannau addysgu, labordai a swyddfeydd lle mae'n anodd cadw pellter cymdeithasol.

Mae'n bwysig gwisgo a thynnu masgiau wyneb yn gywir. Ceir digon o gyngor ar-lein ynghylch sut i wneud hyn, megis cyngor Sefydliad Iechyd y Byd I grynhoi:

  • Golchwch eich dwylo'n drwyadl cyn gwisgo'r masg, neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo ag alcohol.
  • Gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn â'r masg a gwnewch yn siŵr ei fod wedi ei gysylltu'n dynn.
  • Peidiwch â chyffwrdd â'r masg pan fyddwch yn ei wisgo – os gwnewch hynny, golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo.
  • Pan fyddwch yn tynnu'r masg, peidiwch â chyffwrdd â'r tu blaen – tynnwch ef gerfydd y dolenni a golchwch eich dwylo.

Bydd gan rai pobl reswm da dros beidio â gwisgo masg, ni fydd bob amser yn amlwg a oes gan rywun esgus rhesymol dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb. Byddwch yn ystyriol a barchwch amgylchiadau o'r fath.
Nid masgiau neu orchuddion wyneb yw'r brif ffordd o ddiogelu pobl rhag Covid-19 – hylendid da a chadw pellter yw'r ffyrdd gorau. Er mwyn helpu yn hyn o beth, byddwn yn parhau i gyflenwi hylif diheintio, glanhau'r ddau gampws yn drwyadl, cyfyngu ar nifer y bobl ar gampws er mwyn ei gwneud yn haws cadw pellter, a chadw pellter o 2m mewn ardaloedd addysgu.

Bydd cyflenwad parod o orchuddion wyneb ar y ddau gampws i aelodau o staff neu fyfyrwyr nad ydynt yn berchen ar un neu sydd wedi ei anghofio.