Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Beth mae'r Brifysgol yn ei wneud i gefnogi fy astudiaethau yn ystod y pandemig? 

Mae'r Brifysgol yn ymwybodol bod myfyrwyr yn gweithio mewn amodau hynod heriol ar hyn o bryd.Mewn ymateb i bandemig parhaus Covid-19 a newidiadau ym Mholisi Llywodraeth Cymru (a Llywodraeth y DU), mae'r Brifysgol yn parhau i weithio gyda myfyrwyr i sicrhau bod cefnogaeth briodol ar gael i fyfyrwyr ac i ddiogelu eu canlyniadau.

Er mwyn eich cefnogi, mae'r Brifysgol wedi gweithio mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr i ddatblygu amrywiaeth o ymagweddau sydd, gyda'i gilydd, yn creu Fframwaith Dim Anfantais, a gynlluniwyd i atal effaith ar berfformiad myfyrwyr, lliniaru canlyniadau unrhyw effaith ac i wneud addasiadau lle bo'n briodol.

Mae'r ymagweddau hyn eisoes ar waith, ynghyd â gwelliannau parhaus i'r amgylcheddau dysgu ac astudio ar-lein a'r Polisi diwygiedig ar Amgylchiadau Esgusodol, a bellach maent yn gonglfaen Fframwaith Dim Anfantais y Brifysgol. 

Beth yw'r Fframwaith Dim Anfantais? 

Mae'r Fframwaith Dim Anfantais yn ystod o gamau gweithredu a fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer yr holl fyfyrwyr a addysgir, yn unol â'u hamgylchiadau, er mwyn eu cefnogi a diogelu eu canlyniadau, gan sicrhau ar yr un pryd, drylwyredd, gwerth a pharch cenedlaethol a rhyngwladol uchel eich gradd ym Mhrifysgol Abertawe, yn ogystal â bodloni'r safonau a ddisgwylir gan gyrff rheoleiddio allanol. Mae'r Fframwaith yn cynnwys: 

  • gweithredu Polisi Amgylchiadau Esgusodol hyblyg;
  • asesiadau sydd wedi'u cynllunio i adlewyrchu'r newid i ddysgu ar-lein yn bennaf;
  • y dewis i ailsefyll methiannau a oddefir;
  • adolygiad ac, o bosib, addasiad marciau modiwl;
  • ac, ar gyfer myfyrwyr y flwyddyn olaf (ac eithrio rhai myfyrwyr ar raglenni sy'n destun gofynion cyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddio), cynhwysir y Rhwyd Ddiogelwch flaenorol a ddefnyddiwyd i gyfrifo eich cyfartaledd yn 2019/20 wrth bennu eich dosbarthiad.

Bydd Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau'r Brifysgol hefyd yn adolygu ac yn ystyried perfformiad pob myfyriwr yn unol â'r rheoliadau asesu.

Pam nad yw'r Polisi Rhwyd Ddiogelwch o 2019-20 yn cael ei ailddefnyddio?

Nid yw'n bosib ailddefnyddio'r Rhwyd Ddiogelwch a ddefnyddiwyd yn ystod 2019-20, oherwydd cynlluniwyd yr ymagwedd hon i ddiogelu canlyniadau myfyrwyr ar sail cyfartaledd marciau mewn modiwlau nad oedd Covid-19 wedi effeithio arnynt. Yn ystod 2020/21, mae'r pandemig wedi effeithio ar y flwyddyn gyfan, felly nid oes modd gwneud hyn.

Beth yw cymhariaeth/addasiadau modiwlau a sut bydd hyn yn effeithio ar fy mhroffil?  

Bydd Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau'r Brifysgol yn adolygu perfformiad myfyrwyr mewn modiwlau unigol ac yn cymharu perfformiad â pherfformiad yn yr un modiwl dros bum mlynedd (lle mae'r data ar gael), i sicrhau cymharedd teg. 

Fydd fy marc cyffredinol am fodiwl yn gostwng o ganlyniad i'r ymarfer cymharu/addasu modiwlau?  

Na fydd, ni fydd marciau'n gostwng o ganlyniad i'r broses Dim Anfantais. 

Pryd bydda i'n gwybod am ganlyniad yr ymarfer cymharu modiwlau/gwneud addasiadau priodol?   

Gwneir addasiadau amodol yn dilyn cyfnod asesu bloc addysgu 1. Bydd yr holl farciau'n amodol nes iddynt gael eu cadarnhau gan Fwrdd Dilyniant a Dyfarniadau diwedd y flwyddyn. Bydd myfyrwyr yn derbyn y marciau wedi'u cadarnhau yn dilyn y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau perthnasol. 

Fydd y Fframwaith Dim Anfantais yn effeithio ar safon fy ngradd? 

Na fydd.  Wrth gynllunio'r Fframwaith, mae'r Brifysgol wedi cyfeirio at ofynion yr holl sefydliadau allanol perthnasol sydd â throsolwg o raddau prifysgol

Rwy'n astudio am radd broffesiynol (e.e. meddygaeth, nyrsio, Cydymaith Meddyg), ydy'r addasiadau hyn yn berthnasol i mi?

Oherwydd gofynion cyrff proffesiynol a strwythur y rhaglenni hyn, mae'r Ysgolion/Colegau wedi rhoi mesurau cefnogaeth gwahanol ar waith. Os ydych yn astudio ar raglen broffesiynol, bydd eich Coleg yn cysylltu â chi'n uniongyrchol i roi'r wybodaeth benodol i chi.

Pa newidiadau sydd wedi'u gwneud i'r polisi ar Amgylchiadau Esgusodol ar gyfer 20-21 i'm helpu? 

Yn ystod y cyfnod presennol, mae'r Brifysgol yn gweithredu Polisi Amgylchiadau Esgusodol mwy hyblyg i helpu myfyrwyr sy'n wynebu anawsterau wrth baratoi am asesiadau neu ymgymryd ag asesiadau. 

Darllenwch y canllawiau wedi'u diweddaru hyn a'r Cwestiynau Cyffredin atodedig. Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â'ch Ysgol Coleg yn uniongyrchol neu â'r Gwasanaethau Academaidd: assessmentawards@abertawe.ac.uk 

Os oes gennych anawsterau wrth fodloni dyddiadau cau neu baratoi am aseiniadau neu eu cwblhau, llenwch y ffurflen gais am Amgylchiadau Esgusodol (ar gael drwy Canvas a/neu gan eich Ysgol/Coleg). Os yw eich Coleg/Ysgol yn cefnogi eich cais, y canlyniad mwyaf tebygol yw y cewch gyfle i ohirio asesiad neu estyniad i'r dyddiad cau. 

Beth os bydd gennyf gwestiwn ynghylch fy marciau? 

Os ydych yn credu bod camgymeriad wedi’i wneud wrth gyfrifo marc eich modiwl e.e. nid yw marc ar gyfer cydran asesu wedi’i gynnwys, gallwch ofyn i'ch Ysgol/Coleg wirio marc penodol. 

Mae'r gweithdrefnau llawn ar gael ym mholisi'r Brifysgol ar Gywirdeb Marciau a Gyhoeddwyd.

Ni fwriedir i'r broses hon fod yn ffordd o herio barn academaidd y marciwr; yn hytrach, ei nod yw cadarnhau bod eich marc wedi'i gyfrifo'n gywir. 

Allaf apelio yn erbyn canlyniad cyffredinol fy nyfarniad os ydw i'n anfodlon? 

Rhaid cyflwyno apeliadau ar un o’r seiliau a nodir yng ngweithdrefnau’r Brifysgol sydd ar gael ym mholisi Apeliadau Academaidd y Brifysgol.

Mae’r Brifysgol yn gweithredu proses hidlo lem a gwrthodir apeliadau os nad ydynt yn seiliedig ar y seiliau a restrir yn y gweithdrefnau, neu os nad ydynt wedi'u hategu gan dystiolaeth, e.e. os nad ydych wedi datgelu gwybodaeth i’ch Ysgol/Coleg cyn cyfarfod y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau. 

Myfyrwyr y Flwyddyn Olaf

Myfyrwyr y Flwyddyn Olaf

Sut caiff dosbarth fy ngradd ei chyfrifo yn 2020-21? 

Yn ystod 2019/20, ac eithrio rhai myfyrwyr ar raglenni sy'n amodol ar ofynion cyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddio, byddech wedi cael eich cefnogi gan y 'Polisi Rhwyd Ddiogelwch'. Felly, byddai marciau eich blwyddyn olaf ond un wedi cael eu diogelu.

Pan fydd eich holl farciau gennym am eich blwyddyn olaf, byddwn yn cyfrifo canlyniad/dosbarthiad safonol eich gradd yn y ffordd arferol, gan ddefnyddio'r marciau a ddyfarnwyd i chi, a'u cymharu â'ch canlyniad/dosbarthiad a gyfrifwyd drwy gynnwys y marciau a ddyfarnwyd yn ôl y 'rhwyd ddiogelwch' yn 2019/20.

Os yw eich canlyniad/dosbarthiad yn ôl y 'rhwyd ddiogelwch' yn uwch na chanlyniad/dosbarthiad safonol eich gradd, defnyddir eich canlyniad/dosbarthiad yn ôl y 'rhwyd ddiogelwch' fel sylfaen eich gradd. Os yw 'canlyniad safonol' eich gradd yn uwch, hwn fydd sylfaen dosbarthiad eich gradd. 

Beth fydd yn ymddangos ar drawsgrifiad fy marciau? 

Bydd y marciau a enillwyd gennych ym mhob modiwl yn ymddangos ar eich trawsgrifiad, waeth a yw dosbarthiad eich gradd yn seiliedig ar 'ganlyniad terfynol eich gradd' neu ar eich 'dosbarthiad wedi'i ddiogelu'.

Beth yw'r rheolau ar gyfer dosbarthiad gradd? 

Ysgrifennwyd rheolau dosbarthiad gradd i gynorthwyo Ysgolion/Colegau wrth wneud penderfyniadau o’r fath.   

Gallwch ddarllen y rheolau a'r rheoliadau dosbarthiad mewn perthynas â dyfarnu credyd yn y polisi ar Ddosbarthiad Graddau Anrhydedd.

Beth os cafodd un o'm marciau ei ostwng yn y sesiwn flaenorol oherwydd camymddygiad academaidd? 

Bydd eich 'dosbarthiad rhwyd ddiogelwch' yn seiliedig ar y marciau a gofnodwyd ar y system o'ch blwyddyn flaenorol (2019-20), a fydd yn cynnwys unrhyw gosbau am gamymddygiad academaidd. 

Oes rhaid i mi basio pob modiwl yn fy mlwyddyn olaf? 

Bydd rhaid i chi basio o leiaf 80 o gredydau yn y flwyddyn olaf i ni allu dyfarnu gradd i chi yn seiliedig naill ai ar eich dosbarthiad wedi'i ddiogelu neu eich dosbarthiad terfynol. Fodd bynnag, os ydych yn astudio am Radd Peirianneg achrededig, bydd angen i chi basio o leiaf 100 o gredydau er mwyn bod yn gymwys am eich gradd. Os ydych chi'n astudio ar raglen broffesiynol yn y Gwyddorau Dynol ac Iechyd neu mewn Meddygaeth, bydd rhaid i chi basio pob modiwl er mwyn cymhwyso am eich gradd. Mae'r rheoliadau llawn ar gael yn Rheoliadau Asesu Israddedigion, Adran 2 y Brifysgol.  

Os ydw i'n methu modiwl nad yw'n fodiwl craidd yn fy mlwyddyn olaf, ond yn cymhwyso am fy ngradd serch hynny, beth fydd yn digwydd? 

Os byddwch yn methu modiwl nad yw'n fodiwl craidd, byddwn yn cynnig dewis i chi rhwng derbyn y radd os oes gennych ddigon o gredydau i fod yn gymwys am y dyfarniad neu ymgymryd ag ailasesiad. Bydd rhaid i chi benderfynu erbyn dyddiad penodol, neu byddwn yn cymryd yn ganiataol y byddwch yn ailsefyll y modiwl(au) a fethwyd. Caiff y marciau eu capio yn unol â'r rheoliadau asesu perthnasol, oni bai fod Amgylchiadau Esgusodol priodol yn berthnasol. Bydd eich Ysgol/Coleg yn gallu eich helpu i benderfynu beth i'w wneud drwy esbonio manteision ac anfanteision cadw marc(iau) y modiwl a fethwyd neu ymgymryd â’r ailasesiad.  

Os ydw i'n methu modiwlau yn fy mlwyddyn olaf, sy'n golygu nad ydw i wedi cymhwyso am fy ngradd, beth fydd yn digwydd? 

Os nad ydych wedi cymhwyso am eich gradd, cewch gyfle i ailsefyll pob modiwl a fethwyd. Caiff y marciau eu capio ar 40% (50% yn achos y rhai ym mlwyddyn olaf Gradd Gychwynnol Uwch) oni bai fod amgylchiadau esgusodol priodol yn berthnasol. Bydd canlyniad eich blwyddyn olaf ar gael i chi yn eich cyfrif ar fewnrwyd y myfyrwyr yn dilyn Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau'r Ailasesiadau. Os ydych yn cymhwyso am eich gradd ym Mwrdd Dilyniant a Dyfarniadau'r Ailasesiadau, dyfernir dosbarthiad y Rhwyd Ddiogelwch i chi os yw'r dosbarthiad hwn yn uwch na dosbarthiad safonol y radd.

Beth sy'n digwydd os ydw i'n dewis ailsefyll modiwl a fethwyd ac mae’r marc yn is na'r ymgais gyntaf? 

Bydd yr egwyddor marc gorau'n berthnasol.

Beth yw'r egwyddor marc gorau ?

Wrth wneud penderfyniadau ynghylch dilyniant myfyrwyr ar ôl yr ailasesiadau, bydd Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau'r Brifysgol yn cyfeirio at y marc gorau a enillwyd gan y myfyriwr ym mhob modiwl penodol yn ystod y sesiwn.  Felly, os enillodd myfyriwr farc uwch ar yr ymgais gyntaf, bydd y Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau yn defnyddio'r marc hwnnw yn hytrach na’r marc a enillwyd yn yr ailasesiad.  Defnyddir yr Egwyddor Marc Gorau o fewn un sesiwn academaidd yn unig ac yn y Byrddau Dilyniant a Dyfarniadau ailasesu yn unig. Mae’n amherthnasol i ‘Fodiwlau Craidd’ oherwydd bod rhaid pasio'r modiwlau hynny.

Myfyrwyr heblaw am y Flwyddyn Olaf

Myfyrwyr heblaw am y Flwyddyn Olaf

Beth yw’r rheolau ynghylch dilyniant ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn y flwyddyn olaf? 

Rhoddir crynodeb wedi’i symleiddio isod. Am fanylion llawn, darllenwch y Rheoliadau ar gyfer Dilyniant a Dyfarnu Credyd mewn Amgylchedd Modiwlaidd

  • Rhaid i chi ymdrechu i gronni 120 o bwyntiau credyd ar bob Lefel Astudio h.y. os ydych yn fyfyriwr amser llawn, rhaid i chi sicrhau eich bod yn dilyn modiwlau gwerth cyfanswm o 120 o bwyntiau credyd a rhaid i chi anelu at basio pob un o’r modiwlau hynny i gael hawl awtomatig i symud ymlaen i'r Lefel Astudio nesaf. 
  • Os byddwch yn cronni 120 o gredydau ar ddiwedd y flwyddyn, byddwch yn symud ymlaen i'r Lefel Astudio nesaf yn awtomatig.  Mae rhai rhaglenni hefyd yn gofyn i fyfyrwyr ennill marc cyfartalog penodol hefyd er mwyn symud i'r lefel nesaf (er enghraifft, myfyrwyr sy'n astudio am raddau cychwynnol uwch a rhaglenni Meddygaeth penodol). Darllenwch Lawlyfr eich Coleg/Rhaglen am wybodaeth bellach.

Myfyriwr ydw i, ond nid yn y flwyddyn olaf, ac mae methiant a oddefir wedi'i ddyfarnu i mi.Beth yw methiant a oddefir?  

Bydd y Brifysgol yn goddef nifer cyfyngedig o fethiannau (hyd at 40 credyd ar bob lefel neu 20 credyd yn achos myfyrwyr ar raglenni Peirianneg ag achrediad proffesiynol).Mae'r amodau ar gyfer goddef modiwl fel a ganlyn:  

  1. Nid yw'r modiwl yn cael ei ystyried yn elfen “graidd” o’r cynllun gradd  
  2. Nid yw’r marc methu mewn modiwl yn llai na 30%. 
  3. Nid ydych wedi methu mwy na 40 credyd.  

Sylwer na ddyfernir credydau ar gyfer methiannau a oddefir.  

Sylwer nad yw goddef yn berthnasol i rai rhaglenni (e.e. rhaglenni nyrsio).   

Myfyriwr ydw i, ond nid yn fy mlwyddyn olaf, ac rwy'n gymwys am oddefiant, beth mae hyn yn ei olygu? 

Bydd myfyrwyr sy'n gymwys am fethiant (fethiannau) a oddefir yn cael cyfle naill ai i ymgymryd â'r ailasesiad NEU i dderbyn methiant (methiannau) a oddefir a chwblhau'r lefel. Ni fydd angen i chi hysbysu eich Ysgol/Coleg am eich penderfyniad oherwydd y bydd yr holl fyfyrwyr yn derbyn manylion am yr ailasesiadau. Chi fydd yn penderfynu a ddylech gwblhau'r asesiad(au) ai peidio.Bydd eich Ysgol/Coleg yn gallu eich helpu i benderfynu beth i'w wneud drwy esbonio manteision ac anfanteision cadw'r marc(iau) a oddefir neu ymgymryd â’r ailasesiad. 

Caiff y marciau eu capio yn unol â'r rheoliadau safonol ar Lefelau 5 a 6 (nid yw'n berthnasol i'r flwyddyn olaf), oni bai fod Amgylchiadau Esgusodol priodol yn  berthnasol. 

Bydd yr holl fyfyrwyr sy'n gymwys am fethiannau a oddefir yn derbyn eu penderfyniad diwedd lefel yn dilyn cyfarfod y Bwrdd Arholi ar ôl yr ailasesiadau. 

Myfyriwr ydw i, ond nid yn y flwyddyn olaf, ac nid wyf yn gymwys am oddefiant; allaf ailsefyll fy modiwlau a fethwyd? 

Bydd y cyfle i ymgymryd ag ailasesiadau'n dibynnu ar nifer y credydau rydych chi wedi'u pasio a'r rheoliadau asesu perthnasol. Am ragor o wybodaeth, darllenwch y Rheolau ar gyfer Dilyniant a Dyfarnu Credyd mewn Amgylchedd Modiwlaidd.

Sut mae'r Fframwaith Dim Anfantais yn gweithio os ydw i'n fyfyriwr ar gynllun ymweld neu gyfnewid sy'n treulio cyfnod o astudio dramor ym Mhrifysgol Abertawe?

Yn unol â'r Fframwaith Dim Anfantais, bydd myfyrwyr sy'n treulio cyfnod o astudio dramor ym Mhrifysgol Abertawe yn ymgymryd ag asesiadau a gynlluniwyd i adlewyrchu'r newid i ddysgu ar-lein yn bennaf. Felly, caiff marciau eu modiwlau eu hadolygu a'u haddasu lle bo hynny'n briodol.

Bydd myfyrwyr ar gynlluniau Ymweld/Cyfnewid hefyd yn gallu elwa o'r Polisi Amgylchiadau Esgusodol diwygiedig a chânt gynnig i ymgymryd ag ailasesiad mewn modiwlau a fethwyd. 

Nid oedd modd i mi gwblhau fy lleoliad cyfnewid/astudio dramor

Cysylltwch â'ch Coleg/Ysgol yn uniongyrchol.