Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

MAE ADRODD AM DDIGWYDDIADAU NIWEIDIOL YN BWYSIG

Rhoi Gwybod am Ddigwyddiad Niweidiol

Mae'n bwysig iawn bod staff, myfyrwyr ac ymwelwyr â'n campysau yn adrodd am unrhyw ddigwyddiadau niweidiol, er mwyn i ni roi mesurau ar waith i’w hatal rhag digwydd eto.

Caiff digwyddiadau niweidiol eu diffinio fel:

  • Damwain: digwyddiad sy'n arwain at anafiadau, salwch neu niweidio'r amgylchedd;
  • Digwyddiad:
    • Digwyddiadau o drwch blewyn: digwyddiad nad yw'n achosi niwed, ond sydd â'r potensial i achosi anafiadau, salwch (gan gynnwys digwyddiadau peryglus) neu niweidio'r amgylchedd;
    • Amgylchiadau annymunol: set o amodau neu amgylchiadau sydd â'r potensial i achosi anafiadau neu salwch neu niwed i'r amgylchedd. Er enghraifft, technegwyr labordy anghymwys yn ymdrin â chemegion.
  • Digwyddiad peryglus: un o nifer o ddigwyddiadau niweidiol penodol y gellir rhoi gwybod amdanynt,  fel y'u diffinnir yn Rheoliadau Rhoi Gwybod am  Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus 1995 (RIDDOR)

Os ydych chi wedi profi digwyddiad niweidiol, cwblhewch y ffurflen isod.

Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â'n tîm iechyd a diogelwch pwrpasol.

Section A - About the adverse event
Section B - Who was involved in the adverse event
Status:
Has the adverse event resulted in an absence from work?
Reported By