Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Covid Induction

CYNGOR AC ARWEINIAD IECHYD A DIOGELWCH I FYFYRWYR ISRADDEDIG

Fel Prifysgol, rydym wedi asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â COVID-19 yn unol â chanllawiau a disgwyliadau'r Llywodraeth. Mae'r Brifysgol wedi defnyddio ymagwedd hierarchaeth sy'n seiliedig ar risg i alluogi pobl i ddychwelyd a gweithio ar y campws yn ddiogel. Mae'r Brifysgol yn cydnabod nad oes modd dileu'r risg o COVID-19 yn gyfan gwbl ac mae wedi rhoi mesurau rheoli a chanllawiau ar waith i leihau'r risgiau ac amddiffyn ei chymuned.

Byddwn yn sicrhau bod y mesurau perthnasol ar waith a bod ein cyfleusterau'n cynnwys canllawiau iechyd a diogelwch a'u bod wedi'u rheoli'n dda i'ch cadw'n ddiogel ac amddiffyn eich iechyd, wrth hefyd sicrhau eich bod chi'n derbyn  addysgu, dysgu a chymorth ymchwil a phrofiad myfyrwyr o'r safon uchaf.

Byddwn yn sicrhau y cewch chi eich hysbysu am unrhyw newidiadau rheoleiddio sy'n effeithio ar weithrediad unrhyw un o'n lleoedd neu'n gwasanaethau i sicrhau ein bod ni i gyd yn cadw'r Brifysgol yn lle diogel i astudio a gweithio. Cymerwch ychydig o amser i wrando ar sesiwn sefydlu Covid-19 drwy glicio ar y ddolen yn y llun uchod.

Cwestiynau Cyffredin Iechyd a Diogelwch Covid-19

A question mark icon in blue

A wnewch chi gymryd ychydig o amser i adolygu'r holl wybodaeth a chanllawiau sy'n berthnasol i Covid-19 a amlinellwyd yn y rhannau isod:

Bydd fersiynau Cymraeg ar gael yn fuan