Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

LLEIHAU GWASTRAFF YM MHRIFYSGOL ABERTAWE

Mae lleihau gwastraff ac effeithlonrwydd adnoddau yn un o brif ffocysau gweithredol Strategaeth Cynaliadwyedd ac Argyfwng Hinsawdd 2021-2025 y Brifysgol. 

Mae lleihau cynhyrchu gwastraff, cynyddu ailddefnyddio, a sicrhau bod gwastraff yn cael ei wahanu ar gyfer ailgylchu dolen agos i gefnogi'r economi gylchol, yn uchel ar agenda'r Brifysgol.

Darllenwch am Lleihau Gwastraff o Flwyddyn i Flwyddyn.

Mae gan ein myfyrwyr, staff ac ymwelwyr â’r Brifysgol rôl i’w chwarae wrth leihau faint o wastraff rydym yn ei gynhyrchu. O roi eitemau i fanciau dillad Sefydliad Prydeinig y Galon ar y campws ac ailgylchu hen offer ysgrifennu, i gael gwared ar wastraff cemegol – mae sawl ffordd y gallwch ein helpu i gyrraedd ein targed lleihau gwastraff.

Ym Mhrifysgol Abertawe rydym yn cynnig ystod o adnoddau ailgylchu ar draws ein campysau i sicrhau bod pawb ar y campws yn cael gwared ar eu gwastraff mewn modd cywir ac effeithlon. Rydym yn sicrhau bod ein holl wastraff yn cael ei anfon i’w ailddefnyddio, ei ailgylchu a’i waredu’n effeithiol.

Ar ein tudalen ‘Gwastraff yn Abertawe’ isod, gallwch ddarllen am y cynnydd o ran ailgylchu ac adfer rydym wedi’i wneud hyd yn hyn; ac ar ein tudalen ‘Gofynion Cyfreithiol,’ gallwch weld pam ei fod mor bwysig i ni reoli ein gwastraff yma ym Mhrifysgol Abertawe yn ofalus. Os hoffech chi wybod mwy am wastraff ac ailgylchu yn y Preswylfeydd ac yn y gymuned leol, cliciwch ar yr ehangwyr isod.

Os nad ydych yn gallu gweld yr hyn sydd ei angen arnoch ar ein tudalennau, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu syniadau i’n cefnogi, cysylltwch â’r tîm.

Wastraf Abertawe

Quad bins

Gofynion Cyfreithiol

Students walking away from school of law

Cwrdd â'n Tîm

Two students looking at laptop.